Публічний договір-оферта на надання інформаційно-консультаційних послуг
дійсний з 13 вересня 2018 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Даний документ є публічною офертою Виконавця і містить всі істотні умови з надання інформаційно-консультаційних послуг.
1.2. У разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником.
1.3 Цей публічний договір (далі - Оферта) являє собою офіційну пропозицію сайту smms-studio.com (далі - Сайт) з надання інформаційних послуг в формі оффлайн уроків - форма навчання, спрямована на придбання які навчаються особою додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері.
1.4 Акцепт оферти здійснюється шляхом оплати Замовником виставленого рахунку або автоматичної оплати замовлення з сайту smms-studio.com шляхом вибору способу оплати і проведенням платежу і означає повну і беззастережну згоду Замовника з умовами надання послуг, визначених цим Договором.
1.5 Ухвалення (акцепт) оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладення договору сторонами двостороннього письмового договору на умовах які викладені нижче в цій публічній оферті.
1.6 Цей договір має силу акта про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
Оферта - справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.
Сайт - інтернет-сайт: smms-studio.com використовуваний Виконавцем на правах власності.
Інформаційні послуги - послуги Виконавця з надання інформаційних послуг Виконавця в формі консультацій, SKYPE-консультації, або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.
Виконавець - сайт smms-studio.com (Олександра Олегівна Струмчінская і уповноважені їй особи) або інша організація надає Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
Замовник - особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.
Договір на надання інформаційних послуг (далі - Договір) - договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається як Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом організації та проведення тематичних тренінгів в інтерактивному (онлайн, офлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису тренінгу за плату.
3.2. Вартість Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Договір на надання інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати йому, відповідно до умов цього Договору, інформаційні (консультаційні) послуги, а замовник зобов'язується прийняти послугу та оплатити її.
4.2 Обов'язки Виконавця:
4.2.1 Надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги, передбачені п. 1 цього Договору.
4.2.2 У випадку залучення третіх осіб до надання послуг передбачених цим Договором, Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за якість і своєчасність надання послуг.
4.2 Права Виконавця:
4.2.1 Вимагати від Замовника своєчасну оплату наданих за цим Договором послуг.
4.2.2 Повернути Замовнику сплачені кошти протягом 7 днів з дати старту навчання на вимогу Замовника, якщо інший термін гарантії повернення коштів не обумовлений на сайті в описі програми навчання. В такому випадку, Договір вважається розірваним з обопільної згоди Сторін.
4.2.2.1 Пункт 4.2.2 не поширюється на платні послуги відвідування офлайн-заходів, організованих Виконавцем.
4.2.3. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у тренінгу без повернення внесеної плати в разі порушення ним правил поведінки на тренінгу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання.
4.2.4 Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у тренінгу в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в тренінгу третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в тренінгу, третім особам за плату. Використання інформації та матеріалів допускається 4.3 Обов'язки Замовника:
4.3.1 Приймати від Виконавця інформацію (консультацію) і виконати всі домашні завдання курсу навчання.
4.3.2 Своєчасно оплатити інформаційну (консультаційну) послугу за цим Договором.
4.3.3 Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті.
4.3.4 Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.
4.4 Права Замовника:
4.4.1 Вимагати від Виконавця надання інформаційно-консультаційної послуги, зазначеної в цьому Договорі.
4.4.2 Вимагати від Виконавця повернення повної суми сплачених коштів згідно п.5.2.

5.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1 Види і способи оплати Інформаційної послуги вказуються на Сайті.
5.2 Участь у тренінгу підтверджується заповненням відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на участь у вебінарі.
5.3 Вартість послуг до цього Договору вказана в оформленої Замовником заявці на Сайті (без ПДВ).
5.3.1 Оплата рахунку проводиться Замовником протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту його виставлeнія, якщо інший термін оплати не вказано в Договорі.
5.3.2 Підставою для початку надання послуг відповідно до чинного договору є дата оплати, якої вважається день зарахування передбаченої суми платежу в банк Виконавця.
5.3.3 Підставою для закінчення надання послуг відповідно до чинного Договору є факт підписання актів прийому-передачі наданих послуг у двох примірниках, які вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами або надання для перегляду Замовнику всіх матеріалів по курсу навчання, обумовлених програмою, описаної на сайті smms-studio.com на момент покупки.
5.3.4 Всі податки, що підлягають сплаті на території України, сплачуються Виконавцем.
5.4 Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником рахунку згідно п 5.2 і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по п.5.3.3

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Цей Договір може бути розірваний достроково тільки за взаємною згодою Сторін, за рішенням суду, в інших випадках, передбачених цим Договором та встановлені чинним законодавством України.
6.2 Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін і оформляються у вигляді додаткової угоди до цього Договору.
6.3 З усіх питань, не врегульованих даним рахунком-договором, сторони будуть керуватися чинним законодавством України.
6.4 Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
6.5 Сторони домовилися, що факсимільну копію даного рахунку-Договору має юридичну силу.
6.6 Вся в сукупності і будь-яка окрема інформація, передана однією Стороною іншій Стороні або така, що стала відомою Стороні у зв'язку з виконанням договору, що містить дані щодо предмета, вартості та інших умов чинного договору і розголос якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, - є конфіденційної.
6.7 Виконавець за цим Договором є: сайт smms-studio.com організація надає Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Надана Виконавцем Замовнику в будь-якій формі і будь-яким способом інформація по курсу навчання (Відеоматеріали, текстові матеріали в друкованому та електронному вигляді, аудіо записи, дані доступу в систему навчання) не підлягає передачі, публікації, поширення в комерційних і некомерційних цілях або іншим способом її розголосу третім особам, крім як за попередньою згодою Сторін, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, протягом 5-ти років з дати укладення Договору.
7.2 Недотримання виконання Замовником умов п.7.1 цього Договору зобов'язує Замовника сплатити штраф, в десятикратному розмірі вартості послуг відповідно до п.5.3 шляхом перерахування суми штрафу в повному обсязі на банківський рахунок Виконавця.
7.3 Дана Виконавцем Замовнику в будь-якій формі і будь-яким способом інформація по курсу навчання (відеоматеріали, текстові матеріали в друкованому та електронному вигляді, аудіо записи, дані доступу в систему навчання) буде відзначена унікальним кодом для ідентифікації. Виявлений факт поширення інформації з визначенням даного коду прирівнюється до невиконання п. 7.1 і зобов'язує Замовника оплатити штраф згідно п.7.2


Made on
Tilda